Telif Hakları

Telif HaklarıFikir Hırsızlığı ile Mücadele Araçları

Korsan faaliyetlerle mücadele, yaratıcılığın teşvik edilmesi ve sanatın gelişimi bakımından önem arz ettiği kadar ülke ekonomisi ve vergi kayıplarının önlenmesi bakımında da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle ülkemizin ekonomisi ve kültür hayatı için vazgeçilmez olan müzik, sinema, ilim-edebiyat ve yazılım sektörlerinin gelişimini ve bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engelleyen korsan faaliyetlerle mücadele etmek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet şansını artırmak bakımından da son derece önemlidir.

Bu kapsamda ülkemizde gerek yasal düzenlemeler bakımından gerekse uygulamanın güçlendirilmesi bakımından büyük aşama kaydedilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu üzerinde bilgi teknolojisinde ve buna paralel olarak telif hakları alanında uluslararası metinlerde yaşanan gelişime uyum sağlanması, ülkede fikir ve sanat eserleri bakımından yaratıcılığın üst seviyede korunması ve desteklenmesi ile özellikle korsan faaliyetlerle mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla son yıllarda büyük değişiklik yapılmıştır.

Yasal düzenlemelerin yanı sıra fikri ve sınai haklar ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen bandrol, kayıt-tescil ve sertifika sistemleri ile il denetim komisyonlarınca gerçekleştirilen denetimler uygulamada korsanlıkla mücadelede önemli yapı taşları olmuştur.

Ülkemizde fikri hak ihlalleri ile mücadele kapsamında başlıca üç araç kullanılmaktadır. Bunlar Kayıt Tescil Sistemi, Bandrol Sistemi ve Sertifikalandırma Sistemidir. Bu üç yönteme ilişkin usul ve esaslar 5846 sayılı Kanun’daki hükümler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

1-Bandrol Sistemi:

2-Kayıt-Tescil Sistemi:

3- Sertifikalandırma Sistemi:

4- İl Denetim Komisyonları

 • ·Kayıt ve tescil, hak kurucu nitelikte değildir, hak sahipliğinin ispatında kolaylık sağlar.
 • ·Bilgisayar oyunlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.
 • ·Bilgisayar programlarının isteğe bağlı kayıt ve tescilinin yapılması mümkündür.
 • ·Bilgisayar programlarında bandrol kullanılması zorunlu değildir.

 • ·Kayıt ve tescili yapılan bilgisayar oyunlarında bandrol kullanılması zorunludur.
 • ·Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.
 • ·Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırmak zorunludur.
 • ·Sinema ve müzik eseri nüshaları ve bilgisayar oyunları için kullanılacak bandroller İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilebilir.
 • ·Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifelerde bandrol kullanılması isteğe bağlıdır.
 • ·Yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, faaliyetin devam ettiğinin belgelenmesi halinde beş yılda bir yenilenir.
 • ·Geçici yapımcı belgesi ve yapımcı kodu, bir defadan fazla yenilenmez.
 • ·Yapımcılar, adres ve faaliyet değişikliklerini otuz gün içinde Bakanlığımıza bildirmekle yükümlüdür.
 • ·Sertifikalar dört yılda bir yenilenir.
 • ·Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından yapılır.
 • ·Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez