Belgelendirme

Belgelendirme

ISO 27001-2006 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm ölçek ve sektördeki kuruluşlara uygun bir sitem olup, bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Firmaya; işletmede bilgi güvenliği alt yapısı kurulumu, bilgi güvenliği ekibi oluşturulması, risk analizlerinin yapılması, risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik aksiyon planı hazırlanması, mevcut bilgi güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması ve çalışanlara bilgi güvenliği kültürünün aşılanması gibi katma değerler katmakla birlikte; bilginin güvenli paylaşımı açısından her firma için bir gerekliliktir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi


Hizmet üreten sektörlerde, iş yerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir.


Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları Nelerdir?

·Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

·İş yerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

·Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

·Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

·Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

·Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

·Verilen hizmetin kalitesi artar,

·Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

·Müşteri fiyat yönünden korunur

·Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

·Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

·Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ


Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

Şirket imajının artması ve kurumsal kültürün oluşmasıyla birlikte, satışların artışı sağlanır. Müşteri – çalışan – yönetici memnuniyeti sürekli artarak gelişir. Belge sahibi olan firma birçok ihalede rakiplere karşı bir adım önde olur. İhracat işlemlerinde öncelik hakkı sağlanmış olunur. TSE belgesi, CE belgesi almak isteyen şirketlerden öncelikle ISO 9001 2008 sistemi istendiği için geleceğe dair tüm yatırımlarda avantaj sağlamış olur.

CE İŞARETİ


Avrupa Birliği, şu anda 28 üye ülkeden oluşan, 500 milyondan fazla nüfusu olan siyasi ve ekonomik bir birliktir.

Dünya ülkelerinin toplam gayrisa? yurt içi hasılasının %30’ luk bölümünü oluşturan AB, insan, mal, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan ve hayal edildiği gibi ortak, tek bir pazar oluşturmuştur. Malların serbest dolaşımı ise, tek pazar için bir dönüm noktasıdır ki bunun oluşturulabilmesini yeni ve global yaklaşım ilkelerine borçludur. Bu yaklaşımının başlıca unsurları; yönetmelikler, temel gerekler, harmonize standartlar, uygunluk değerlendirme modülleri, CE işareti, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon kavramlarıdır. Bu kavramların iyi bilinmesinin en büyük avantajı; malların serbest dolaşımı ile ilgili AB mevzuatının, tüketici-üretici dahil tüm tara?arın sorumlulukları ve bu kapsamdaki hizmetlerimizin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla, söz konusu kavramlarla ilgili bazı temel bilgilere sayfamızda yer verdik.

Yönetmelikler, genellikle yönetmeliğe konu olan ürünlerden kaynaklanabilecek bütün tehlikeleri kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu yüzden, topluluk mevzuatı ile uyum çoğu zaman birden fazla yeni yaklaşım yönetmeliğinin ve belki de öteki topluluk mevzuatının eş zamanlı olarak uygulanmasını gerektirir. Bu yönetmeliklerin hükümleri, bütün ulusal hükümlerin yerini alır.

Üreticiler ürünlerini pazara sunarken, bu ürünlerinin ve üretim süreçlerinin Yönetmeliklerin tüm hükümlerine uygunluğunu sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirlerin başlıcaları;

İ. İlgili yönetmelikte yer alan prosedürlere göre uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak

II. Teknik dökümantasyonun hazırlanması

III. AB Uygunluk Beyanı düzenlenmesi

IV. Üye ülkedeki tüketicilerin ve son kullanıcıların kolayca anlayabileceği şekilde kullanım talimatların ve güvenlik bilgilerinin sunulması

V. Aşağıda belirtilen izlenebilirlik gerekliliklerini karşılaması

  • Teknik Dosyanın ve AB Uygunluk Beyanının 10 yıl saklanması ( İlgili yönetmelikte farklı bir şekilde tarif edilmekçe )
  • Ürün üzerinde tip, parti ve seri numarasını içeren bir tanımlamanın sağlanması
  • Ürünün üzerinde veya ürünle beraber verilen dökümanlar üzerinde üreticinin adı, tescilli ünvanı veya tescilli markasının görünebilmesi gerekmektedir.

VI.CE İşaretinin ürün üzerine iliştirilmesi.

Temel Gerekler: Yönetmeliklerin eklerinde yer alır ve yüksek bir koruma düzeyi sağlamak amacıyla hazırlanır. Bunlar, ürünün taşıdığı risklerin bir neticesi olarak uygulanmalıdır. Bu yüzden üreticiler, ürüne uygulanabilecek temel gerekleri belirlemek için risk analizleri gerçekleştirmelidir. Analizler belgeye dökülmeli ve teknik dosyada bulunmalıdır.


Harmonize Standartlar:
Komisyon tarafından yapılan bir görevlendirme neticesinde hazırlanmıştır ve referans numaraları AB Resmi Gazetesi’ nde yayımlanmıştır. Bir harmonize standart, ilgili yönetmeliğin temel gereklerini karşılamalıdır ve uygulanması isteğe bağlıdır. Bu yüzden ürün, doğrudan temel gerekler baz alınarak da üretilebilir.


Uygunluk Değerlendirme Modülleri:
Ürünlerin tasarım aşaması, üretim aşaması veya her ikisi ile ilgilidir. Uygunluk değerlendirmesi, mümkün olan en geniş ürün yelpazesi için uygulanacak sınırlı sayıda ve farklı prosedürleri kapsayan modüllere ayrılır. Modüller ürünün çeşidi ve taşıdığı risklerle ilgili olarak, yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu kanıtlamak için üreticiye uygun prosedürler sağlayacak araçlar sunmaktadır.

A
İç üretim kontrolü
A1
İç üretim kontrolü ve ürün testine nezaret
A2
İç üretim kontrolü ve beklenmedik ziyaretlerle ürün kontrolleri
B
AT-Tip İncelemesi
C
İç üretim kontrolünde AT Tipe Uygunluk
C1
Iç üretim kontrolünde AT-Tipe uygunluk ve ürün testine nezaret
C2
İç üretim kontrolünde AT- Tipe uygunluk ve rastgele ziyaretlerle ürün kontrolü
D
Üretim kalite güvencesine dayanan AT-Tipe uygunluk
D1
Üretim kalite güvencesi
E
Ürün kalite güvencesine dayanan AT-Tipe uygunluk
E1
Son ürün muayenesinin ve testinin kalite güvencesi
F
Ürün doğrulamasına dayanan AT-Tipe uygunluk
F1
Ürün doğrulamasına dayanan uygunluk
G
Birim doğrulamasına dayanan uygunluk
H
Tam kalite güvencesine dayanan uygunluk
H1
Tam kalite güvencesine ve dizayn incelemesine dayanan uygunluk


Teknik Dosya:
Ürünün tasarım, üretim ve operasyonel bilgilerini içermelidir. Bu bilgiler, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Yönetmelikte aksi yönde bir hüküm olmadıkça, teknik dosya, ürünün pazara çıkış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklanmalıdır.


AT Uygunluk Beyanı:
Üreticinin düzenlemek zorunda olduğu, yeni yaklaşım direktiflerinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin bir parçasıdır. AT Uygunluk Beyanı, uygulanan bütün direkti?eri, üreticiyi, üreticinin topluluk içindeki yetkili temsilcisini, söz konusu olduğunda onaylanmış kuruluşu, ürünü ve mümkün olduğunda uyumlaştırılmış standartlara ve diğer dokümanlara yapılan atı?arı belirten bütün bilgileri içermelidir.


Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:
Kalibrasyon, test, serti?kasyon ve muayene çalışmalarını içerecek şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürüten kuruluşlardır.


Onaylanmış Kuruluş:
Üçüncü taraf gerektirdiğinde, yönetmeliklerin ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmek için, yetkili bakanlıklar tarafından resmi olarak atanmış uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır.


CE İşareti:
Ürünlerin nerede üretildiğinin önemi olmaksızın, ilgili AT yönetmeliklerine uyumunun ve ürünlerin serbest dolaşıma dahil olduklarının göstergesidir. Ancak hiçbir zaman bu göstergenin uyuma bir kanıt oluşturduğu düşünülmemelidir. CE işaretinin iliştirilmesi üreticinin sorumluluğu altındadır ve üretici CE işaretini görünebilir okunabilir ve silinemez olarak iliştirmelidir.

CE belgesi öncesinde özellikle Lvd Testi, Emc Testi yaptırmak için tarafımıza ulaşmanız gerekmektedir.


etiket: lvd,emc,test,belgesi, belge, belgeler, belgesinin, belgeleri, belgelerin, belgenin, belgedir, belgelere, belgede, belgelerden, belgelerinde, belgelerde, belgesini, belgeye, belgeyi, belgelerle, belgeniz, belgesine