Marka Patent Vekillik Sınavı GENEL BİLGİ

Marka Patent Vekillik Sınavı GENEL BİLGİ

Patent ve Marka Vekilleri Sınavı

Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip olacak patent ve marka vekilleri sınavı Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca belirlenecek tarihte iki yılda bir yapılır. Vekillik sınavını kazanmış; ancak vekillik yapmak istemeyenler (vekillik sınavını kazanmış olmalarından ötürü) kazanılmış hakları saklı olduğundan istedikleri zaman vekillik sicil kaydını yaptırabilirler.

Kimler Marka & Patent Vekili Olabilir?

5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 30. maddesine göre;


Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan kişiler aşağıda nitelikleri belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişi olan vekillerin aşağıdaki vasıflara sahip olması şarttır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
 • Türkiyede ikamet etmek,
 • Yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunmamak,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
 • Enstitü tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan Vekillik Yeterlik Sınavında başarılı olmak,
 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen miktarda, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış olmak.

Tüzel kişi olan vekillerin, vekil vasıflarına haiz, gerçek kişiler tarafından temsil edilmeleri şarttır. Vekillik Yeterlik Sınavı, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı iki yılda bir yapılır. Hem patent hem de marka vekilliği yapabilmek için her iki sınavda da başarılı olmak zorunludur. Patent vekilleri ve marka vekilleri, Enstitü tarafından ayrı ayrı tutulacak sicillere kayıt edilir. Vekiller bu kanun ve diğer sınai haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil eder, danışmanlık yapar ve sınai hakların korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunur ve işlemleri yürütürler. Vekiller, Enstitü nezdinde ilgili kişilerin haklarının tesisi, korunması ve bunlarla ilgili olarak idare ile her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlüdür. Vekiller hakkında Borçlar Kanununun vekalet ile ilgili hükümleri uygulanır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Sınava başvuracak adaylardan istenen belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve diğer hususlar Enstitü tarafından yapılacak sınav duyurusunda belirtilir.

Sınavın Duyurulması

Sınava katılma koşulları, sınav başvuru ücreti, sınav konuları, son başvuru tarihi ve başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az iki ay önce Resmi Gazete ile en az bir kez ilan edilir. Ayrıca Türk Patent Enstitüsü'nün web sayfasında da yayımlanır. Başvuru ve kayıt süresinin, sınavın başlama tarihinden en az on gün önce tamamlanacak şekilde tesbiti esastır. Başvuruda İstenecek Belgeler Sınava katılmak isteyen adaylar; başvuru dilekçeleri ile başvuruda istenen belgeleri, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, gösterilen adrese online TPE web sayfası ÇES üzerinden başvurmak zorundadırlar. Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah belgesi,
 • En az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olduğuna dair diploma veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğini kabul eden belgenin aslı veya noter onaylı sureti).
 • Savcılıktan alınmış sabıka kaydı,
 • Özgeçmiş,
 • Dört adet 4,5x6 cm boyutunda fotoğraf,
 • Fiil ehliyetine sahip olduğuna dair sağlık raporu,
 • Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı.


Komisyon, sınava kabul edilecek adaylar için fotoğraflı sınava giriş belgesi düzenler. Patent marka vekilliği sınavı iki senede bir yapılmaktadır. Son sınav 2013 yılı Aralık ayında yapılmıştır. Bundan sonraki sınavın 2015 yılı son çeyreğinde (genelde Kasım veya Aralık ayında) yapılması düşünülmekle birlikte kesin tarih henüz belirli değildir. Sınav yapılmadan önce web sitemizde duyurusu yapılacaktır.

Sınavın Şekli ve Konular

 • Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavları yazılı olarak test şeklinde yapılır.
 • Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir.
 • Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %55,
 • Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri,
 • Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri,
 • Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri %15,
 • Türkçe ve sayısal ilişkiler %15,
 • Marka vekilliği yeterlik sınavı için; ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular %15,
 • Patent vekilliği yeterlik sınavı için; mühendislikle ilgili temel konular, teknolojik yenilikler, ekonomi ve işletme ile ilgili temel bilgiler, Türkiye ekonomisi ve güncel konular %15.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav sonuçları, sınav kurulları tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan aday, vekillik yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü tarafından açıklanır.

Sınava katılmak isteyen arkadaşlar web sayfamızın HİZMETLER ve Bilgi Bankası sayfasını incelemelerini tavsiye etmekteyiz. Sınav örnek sorularını istemek adına iletişim kısmından form doldurarak tarafımızdan talep edebilirsiniz.