Marka Patent Vekillik Sınav Tarihi

Marka Patent Vekillik Sınav Tarihi

TARİH :26.10.2015

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
2015 YILI PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ GENEL YETERLİK SINAVI DUYURUSU5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavları 5 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI


Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına girmek için başvuracak adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Fiil ehliyetine sahip bulunmak,
  3. Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
  4. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.


Yukarıda sayılan nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. BAŞVURU ŞEKLİ


Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği genel yeterlik sınavlarına katılacak adaylar, sınav başvurularını e-imza veya mobil imzayla www.tpe.gov.tr internet adresinden, e-imza veya mobil imza sahibi olmayanlar ise e-devlet şifrelerini kullanmak suretiyle www.turkiye.gov.tr internet adresi “tüm kurumlar” sekmesinde yer alan TPE linkini seçerek yapacaklardır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sınav başvurularıyla ilgili olarak ayrıca herhangi bir belge istenmemektedir.

Patent vekilliği ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her ikisine birden katılmak isteyen adayların, iki sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.

3. BAŞVURU ÜCRETİ


Sınav başvuru ücreti, patent ve marka vekilliği genel yeterlik sınavlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere 200.-TL’dir.

Hem Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına hem de Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavına girecek olan adayların, sınav başvurularını yapabilmeleri için sınav başvuru ücretlerini ilgili banka hesabına tek dekontta görülecek şekilde toplu olarak yatırmaları gerekmektedir.

Sınav başvuru ücretleri, Türk Patent Enstitüsünün Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR450001001745342721325280 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

Sınav başvuru ücretleri başvuru esnasında kredi kartıyla da ödenebilecektir.

Sınav başvurusu işlemlerini tamamlayan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHİ


Sınav başvuruları 2 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak, 14 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecektir.

5. SINAV GİRİŞ BELGESİ


Sınavlara katılacak adaylar için fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek olup, Sınav Giriş Belgelerinin temin edileceği elektronik adres Enstitü internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

  1. 6. SINAV TARİHİ VE SAATİ


Sınav 5 Aralık 2015 Cumartesi günü, saat 10.00’da yapılacaktır.

  1. 7. SINAV YERİ


Sınav, Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesinde yapılacaktır.

8. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE AĞIRLIK PUANLARI


Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı aynı oturumda, yazılı olarak çoktan seçmeli (beş seçenekli) yapılacaktır.

Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerecektir:

  1. Sınai mülkiyetle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %70
  2. Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri %10,
  3. Türkçe ve sayısal ilişkiler %10,
  4. Güncel konular ve Türkiye ekonomisi %10.


Sınavlarda adaylara yöneltilecek her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

9. SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR


Adayların sınav salonlarına, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ile bıçak, çakı, silah vb. teçhizat ile girilmesine izin verilmeyecektir.

Cep telefonlarının emanete alınmasına ilişkin olarak Enstitü tarafından sınav yerinde herhangi bir tedbir alınmayacak olup, bu husus dikkate alınarak adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonlarını getirmemelidirler.

Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgelerinden birisiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava gireceklerdir.
Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar, özel kimlik belgeleri ve Sınav Giriş Belgeleri görevliler tarafından kontrol edilerek sınav salonlarına alınacak olup, bu işlerin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 09:40’da sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, sınav salonunda Sınav Giriş Belgelerinde yazan sıra numarasına göre oturacak olup, oturacakları yerleri gerektiğinde değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.

Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kağıdı alınacak ve tekrar sınava devam etmesine izin verilmeyecektir.

Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu (2b) kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya çekilmesine yardım etmeleri yasaktır.

Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur.

Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

10. CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI


Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. Genel Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları sınava giren her adayın doğru cevaplandırdığı kabul edilecektir.

Cevap anahtarında herhangi bir sorunun cevabının hatalı bir seçenek olarak belirlenmiş olması ve bu hususun sınav kurulu kararıyla tespit edilmesi durumunda, söz konusu soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Sınav sonuçları Enstitü internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11. SINAVLA İLGİLİ İTİRAZLAR


Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonucunun www.tpe.gov.tr adresinde duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Enstitüye yazılı olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu, itirazları en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirecek ve sonuçlar adaylara yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler ile eposta veya faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12. SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI


Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.tpe.gov.tr adresinden yapılacaktır.

13. MESLEKİ YETERLİK SINAVLARI

Genel Yeterlilik Sınavında başarılı olan adayların gireceği Mesleki Yeterlik Sınavının tarihi, yeri, şekli ve süresi sınav tarihinden en az onbeş gün önce Enstitünün www.tpe.gov.tradresinde ilan edilecektir.

Kaynak : TPE - TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ