Vekaletname

Vekaletname

ÖZEL VEKALETNAME

Şahsımı / şirketimizi temsilen, Türk Patent ve Marka Kurumu - Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO ile ilgili diğer makamlar nezdinde, Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi işaret, Entegre Devre Topografyası, alan adlarını Yurtiçinde ve uluslar arası alanda tescil ettirmeye, buluşlara patent ve faydalı model belgesi almaya, başvurulara yapılan itirazları cevaplamaya, başvurulara veya yayınlanmış olanların tescillerine itiraz etmeye, ilandan kaldırma veya eşya çıkartma talebinde bulunmaya, yenileme işlemlerini yapmaya, Marka, Patent ve Faydalı model, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi işaretler, Entegre Devre Topoğrafyaları, alan adları, web sitesi kurulumları ile ilgili unvan, adres ve nev’i değişikliği, devir ve lisans sözleşmeleri ile markalarda eşya değişikliği ve düzeltmesi işlemlerini yapmaya, gerektiğinde yapılan başvuruları geri çekmeye, buluşlarda yıllık harç ve ücretlerini yatırmaya, gerektiği hallerde ve yanlışlıkla yatırılmış olan harçları geri çekmeye, gerektiğinde yapılan başvuruları geri çekmeye, lisans verme, alma, teklifleri ve kullanma zorunluluğu, kullanım belgesi, zorunlu lisans ve sözleşme lisansı ile ilgili harç ve ücretleri yatırmak, gerektiğinde yatırılan harçları geri çekmeye, buluş, marka ve endüstriyel tasarımlarla ilgili olarak tarafımızdan noter senedi ile alınacak veya verilecek lisans ve devir işlemlerinin sicile yazılması işlemlerini takip etmeye, haklarınızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti idari ve kazai bütün mercilere başvurmak, müvekkili adına bütün bu maksatlar için hazırlanacak her türlü evrakı, başvuruyu, beyanı, beyanı, dilekçeyi, formu imzalamak, ihtarnameler çekmek ve başkalarını da tevkil teşvik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere; Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ihtilaflarında arabuluculuk yapmak, bu yetkilerle münferiden veya birlikte başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Alemdağ Cad. Saatçi Sok. No: 17 K3 D6 Çakmak-Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, TPE nezdinde 2037 sicil no ile Marka Vekili olarak kayıtlı, Soner ALPAYDIN’ ı vekil tayin ettim(k.)


K A Ş E / İ M Z A

VEKALETNAME VEREN :

ADRES :

TELEFON - Mail:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NO :

*TC KİMLİK NO :

*Sadece şahıs başvurularında gereklidir

___ /____ / 2017

NOTER ONAYI GEREKTİRMEZ !