Marka Bilgilendirme

Marka Bilgilendirme

MARKA NEDİR?

Bir işletme tarafından üretilen mal/hizmetleri, diğer işletmeler tarafından üretilen mal/hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayan işarettir.Piyasada bulunan benzer nitelikteki ürün veya hizmetler arasından tüketicilerin tercih yapabilmesini sağlayan anahtardır. Ürün ve hizmetin kimliğidir, satış adıdır.

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir.
Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının şekilleri, logolar, vb.. ve bunların kombinasyonları...


Neden marka tescil koruması?

Marka Tescil koruması sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.(para cezası, hapis cezası)

Rakip firmaların aynı veya benzer ürün/hizmetler için aynı veya ayırt edilmeyecek derecede benzer markayı kullanmaları halinde markaya yapılan yatırımların zarar görmesini engeller

Haksız rekabet ve taklitçiliğe karşı etkili bir yoldur.

Devir, lisans gibi işlemlere konu olarak şirkete ek gelirler sağlayabilir.


MARKA KORUMASI TESCİL YOLUYLA ELDE EDİLİR.

Marka Tesciline İlişkin Bilgiler

Türkiye’de tescile yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Marka tescil başvuruları TPE’ ye yapılır.

İlgili mevzuat: 556 sayılı KHK ve 556 sayılı KHK’ nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

5833 Nolu 28.01.2009 Tarihli Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Marka tescili, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar (ülkesellik ilkesi)


Uluslar arası düzenlemeler:

Madrid Protokolü


85 Ülke: Tek başvuru formu, tek dil vb.TPE –WIPO –İlgili Ülkeler

Paris Sözleşmesi

Nice Andlaşması

TRIPs


Tescille sağlanan marka korumasından yararlanabilecek kişiler

T.C. sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile

Uluslararası anlaşmalar gereğince başvuru yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler

Marka koruma süresi 10 yıldır. 10 yıl sonunda yenilenebilir.


Marka Çeşitleri

Ticaret Markaları

Hizmet Markaları

Garanti Markaları

Ortak Markalar

Tanınmış Markalar


MARKA TİCARET ÜNVANI?


Mutlak Red Nedenleri

556 sayılı KHK’ nın 7/1. Maddesine göre;a.Ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler

Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar (7/1-b)


Markalar Arasında Benzerlik


01. –34. Sınıflar mal sınıfları

35. –45. Sınıflar hizmet sınıfları

c) Tanımlayıcı işaretler

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat vb. grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler

e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucunu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi hükümlerine göre reddedilecek markalar

h)Halka mal olmuş, tarihi, kültürel değerler içeren markalar

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış markalar

j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar

Nispi Red Nedenleri

Resen dikkate alınmazlar,hak sahibi üçüncü kişiler tarafından ileri sürülürler 556 KHK md. 8

Tescil için başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş markalar ile aynı veya benzer olan,halk tarafından karıştırılabilecek işaretler

Aynılık

Benzerlik

Karıştırılma ihtimali

556 KHK md. 8

Marka sahibinin izni olmaksızın ticari vekil yada temsilcinin markayı kendi adına tescil ettirmesi

Tescil edilmemiş markalarda önceki haktan doğan itiraz

Başvurusu yapılan işaretin başkasına ait kişi ismini,fotoğrafı,telif hakkını veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması

556 KHK md. 8

Aynı veya benzer işaretin farklı mal ve hizmetler için tescilinin istenmesi Haksız yararlanma

İtibara zarar verme

Ayırt edici karakterine zarar verme

556 KHK md. 8

Yenilenmemiş markanın eski sahibi tarafından kullanılması ve iki yıl içinde başkasının tescil talebine itirazı
(ortak marka ve garanti markası için bu süre 3 yıldır)

Markanın Kullanılması

Markanın,tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde,haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde,marka iptal edilir.

Marka Tescil Başvurusu

Gerçek kişiler, temsil hak ve yetkisine sahip bulunan gerçek kişiler tarafından temsil olunan tüzel kişiler veya bunların vekilleri marka tescil başvurusunda bulunabilir.

Başvuru dilekçesi başvuru formu

5 adet marka örneği (5x5-7x7)

Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeSınıflandırma

Nice Anlaşması 1957

01. -34. Sınıflar mal sınıfları
35. -45. Sınıflar hizmet sınıfları

Viyana Anlaşması 1973

Rüçhan Hakkı

Milletler arası sözleşmelere dayanan başvurulardan doğan rüçhan hakları (KHKmd.25)

Sergilerde teşhir hakkından doğan rüçhan hakları (KHKmd.26)

Başvurunun İncelenmesi

Şekli inceleme

Sınıflandırma

Benzerlik araştırması

Başvurunun mutlak red nedenleri açısından incelenmesi


Tescil ve yenileme (10 yıl)

Dilekçe, ücretin ödendiğini gösterir belge gerekirse vekaletname

Unvan ve adres değişikliği

Dilekçe, ücretin ödendiğini gösterir belge gerekirse vekaletname

Lisans (uygulamaya dair yönetmelik md. 20)

Marka sahibi, markasına ait malların ve/veya hizmetlerintamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir.

Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi

Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya hizmetleri,marka tescil numarasını,marka adını, varsa lisans ücretini, lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi yada bu sözleşmenin aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği

Ücretin ödendiğini gösterir belge

Devir (uygulamayı gösterir yönetmelik md. 20)

Talep dilekçesi

Ücretin ödendiğini gösterir belge

Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi yada bu sözleşmenin veya mülkiyet değişikliğini gösteren kısmının aslına uygunluğunun noter tarafından tasdikli örneği

Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekaletnameye atıf.

Markanın Hükümsüzlüğü

Markanın hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir.

Mutlak red nedenlerine aykırılık

Nispi red nedenlerine aykırılık

Kullanım yükümlülüğüne aykırılık

Marka sahibinin davranışları nedeniyle, markanın mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi

Kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimalinin olmasıTeknik yönetmeliğe aykırı kullanım

(Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.)

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

5000 Sayılı Kanun md. 10

TPE nihai karar merciidir

Enstitü Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcılarından biri başkanlığında en az 2 uzman üyeden oluşur